รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน
รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ประจำงวด  9  ประจำปี  2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 6