ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6320 17กค61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว