ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ7244สงขลา 16028.60 9กค61

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าซ่อมแซมรถยนต์ กฉ7244 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ7244สงขลา 16028.60 9กค61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 7244 สงขลา