รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม
รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ประจำงวด  11  ประจำปี  2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ประจำงวด 11 ประจำปี 2561