ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้)

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้) 18000 17สค61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้)