ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ กข 5389 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าซ่อมรถยนต์ กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ กข 5389 สตูล 15000 28สค61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ กข 5389 สตูล