รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม  รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ประจำงวด  1  ประจำปี  2562      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2562