ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบรถยนต์ กค 3686 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบรถยนต์ กค 3686 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเช็คระบบรถยนต์ กค 3686 สตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเช็คระบบรถยนต์ กค 3686 สตูล