ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง