ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว