รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ประจำงวด  3  ประจำปี  2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2562