ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ รุ่น MP-2580

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ รุ่น MP-2580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ รุ่น MP-2580