เดือน: มิถุนายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ตำบลกำแพง และพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 310,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017