ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562  ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน หมู่ที่ 5 บ้านดุสน ตำบลควนโดน และพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านปากบาง ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 121,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว