รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2562

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070080095 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ประจำงวด 11 ประจำปี 2562