เดือน: เมษายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ผ.๙/๒๕๖๓ ในพื้นที่บ้านวังปริง ม.๑ , บ้านป่าเสม็ด ม.๒ , บ้านแป-ระใต้ ม.๔ บ้านควนพัฒนา ม.๕ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ส.๑๐/๒๕๖๓ ปริมาตรดินขุด ๒๗,๗๕๐ ลบ.ม โดยวิธีคัดเลือก นั้น การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ผ.๔/๒๕๖๓ ปริมาตรดินขุด ๒๙,๕๕๐ ลบ.ม โดยวิธีคัดเลือก นั้น การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017