รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมนาคม ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม  รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ประจำงวด  6 ประจำปี  2563