แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อ/จ้าง

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จ้าง ค่าวัสดุสำนักงาน(ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง