ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ส.๘/๒๕๖๓ ในพื้นที่บ้านท่าน้ำเค็มใต้ ม.๑ , บ้านบุโล๊ะ ม.๔,บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ ม.๕ , บ้านท่าแพใต้ ม.๖, บ้านท่าแพใต้ ม.๖ , บ้านสายควน ม.๗ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าวได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว