ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ส.๙/๒๕๖๓ ในพื้นที่บ้านขอนคลานตะวันออก ม.๑, บ้านราไวใต้ ม.๒ , บ้านขอนคลานตะวันตก ม.๓ , บ้านราไวเหนือ ม.๔ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าวได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว