ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ส.๑๒/๒๕๖๓ ในพื้นที่บ้านควนเก ม.๑ , บ้านเกาะไทร ม.๓ , บ้านแป-ระเหนือ ม.๔, บ้านนาโต๊ะขุน ม.๖ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าวได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว