ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ส.๑๖/๒๕๖๓ ในพื้นที่บ้านผัง๔๗ , บ้านปาล์ม๖ ม.๕ บ้านผัง๗ ม.๓,๗ , บ้านผัง๒๐ ม.๘ , บ้านวังพะเนียด ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าวได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว