ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พต.๑๒ สต.ผ.๓/๒๕๖๓ ในพิ้นที่บ้านกะดุ ม.๒ , บ้านนาลาน ม.๓ , บ้านไทรงาม ม.๔ ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล โดดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว