ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พต.๑๒ สต.ผ.๘/๒๕๖๓ ในพิ้นที่บ้านเค็มใต้ ม.๑ , บ้านท่าแพกลาง ม.๒ , บ้านปลักหว้า ม.๔ , บ้านสายควน ม.๗ , บ้านดาหลำ ม.๘ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว