ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขทที่ พด.๑๒ สต.ผ.๕/๒๕๖๓ ปริมาตรดินขุด ๒๔,๖๗๕ ลบ.ม โดยวิธีคักเลือก นั้น การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก