ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ผ๑/๒๕๖๓ ปริมาตรดินขุด ๕๘,๗๐๐ โดยวิธีคัดเลือกนั้น การจ้างงาน(๗๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก