ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒

ตามที่ กรมพัุฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างก่อสร้างรับบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒.ผ.๒/๒๕๖๓ ปริมาตรดินขุด ๔๗,๑๗๕ ลบ.ม. โดยวิธีการคัดเลือก นั้น การจ้างงาน (๗๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก