ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ส.๑๐/๒๕๖๓ ปริมาตรดินขุด ๒๗,๗๕๐ ลบ.ม โดยวิธีคัดเลือก นั้น การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก