ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างผสมวัสดุปุ๋ยหมัก (โครงการนำร่องฯ)

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างผสมวัสดุปุ๋ยหมัก (โครงการนำร่องฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว