ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงวิจัยฯ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว