รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน  รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ประจำงวด  12 ประจำปี  2563