ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 1ท 0033 สงขลา จำนวน 8 รายการ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 1ท 0033 สงขลา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว