ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.8 บ้านหนองยูง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.8 บ้านหนองยูง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล การจ้างงาน จำนวน 3 เดือน ผุ็ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายสมชาย เหมาะเเหล่ โดย เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวใภาย๊มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง