ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชบนที่ดอนและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้จ้างเพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชบนที่ดอนและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาแมน สาเเล๊ะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 204,044 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง