ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อสารเคมีวิเคราะห์ดินโครงการวิจัยการจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพด-ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อค่าซื้อสารเคมีวิเคราะห์ดินโครงการวิจัยการจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพด-ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบสารเคมี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บอส ออฟติคอต เป็นเงินทั้งสิ้น 9,929.60 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง