ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปุ๋ยหมัก วัสดุการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 451,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง