ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 3 สระ ดังนี้ ขนาด 2,100 ลบ.ม. จำนวน 1 สระ ขนาด 2,800 ลบ.ม. จำนวน 2 สระ พร้อมป้ายโครงการ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 3 สระ ดังนี้ ขนาด 2,100 ลบ.ม. จำนวน 1 สระ ขนาด 2,800 ลบ.ม. จำนวน 2 สระ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์ธนาการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 171,140.56 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง