ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก อำเภอท่าแพ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ เหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก อำเภอท่าแพ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 155,000 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายหมาดดม หมีนนุ้ย เป็นเงินทั้งสิ้น 93,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง