ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ซ ๑/๒๕๖๔ ในพื้นที่บ้านกาแบง หมู่ที่ ๒ บ้านบุโบย หมู่ที่ ๓ บ้านสนกลาง หมู่ที่ ๔ และบ้านสนใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยเฉพาะวิธีเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการดำเนินจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรัตนะก่อสร้าง เลขที่ ๔๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอราคา ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ