ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก พื้นที่โครงหนองนาโมเดล ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้โครงการ จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก พื้นที่โครงหนองนาโมเดล ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 200,000 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมชาย เหมาะแหล่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่นๆ ทั้งปวง