ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อค่าซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซังข้าวโพดหรือใยที่ได้จากต้นป่านหรือใยใบปาล์ม มูลสัตว์ และการแปรรูปผลไม่้และผัก จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางถนอง จินดามณี เป็นเงินทั้งสิ้น 45,480 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง