ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ต.ป่าแก่บ่อหิน และต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ต.ป่าแก่บ่อหิน และต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน 93,000 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางถนอง จินดามณี เป็นเงินทั้งสิ้น 55,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง