ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ต.ป่าแก่บ่อหิน และต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ต.ป่าแก่บ่อหิน และต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน 93,000 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางถนอง จินดามณี เป็นเงินทั้งสิ้น 55,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง