ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อค่าซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (ปุ๋ยหมัก 50 ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปู่ยหมัก จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ควนกาหลงปาล์ม เป็นเงินทั้งสิ้น 68,720 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง