ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 11,080.92 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง