ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อค่าซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ โปตัสเซียมฟอสเฟต และน้ำตาลธรรมชาติ จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส. การเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 6,748 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Updated: มิถุนายน 21, 2021 — 9:52 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017