ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อค่าซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถังทรงกระบอก การแปรรูปผลไม่้และผัก และน้ำตาลธรรมชาติ จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 197,480 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Updated: มิถุนายน 21, 2021 — 9:55 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017