ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บน้ำใว้ใช้สำหรับการเกษตรในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บน้ำใว้ใช้สำหรับการเกษตรในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโตย 99 ก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 77,791.17 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง