ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิวคอมเซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,250.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง