ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 3 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอับดุลราโอ๊ะ ม่าหมูด เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง