ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องพิมพ์และอุปการณ์การพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลิศชัยโอเอ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,395 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง